Bostadsrättslagen.se

 

Anlita en bostadsrättsjurist!

--> Jurideko Fastighetspartner

Borättsbyrån |

Bostadsrättslagen (BRL)

Bostadsrättslag (1991:614)


SFS nr: 1991:614
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1991-05-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1001
Registeruppgifter (regeringen)

1 kap. Inledande bestämmelser


1 § En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till
ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.
En bostadsrättsförening skall vara registrerad.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts-
föreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

2 § För registrering av en bostadsrättsförening fordras att
föreningen har minst tre medlemmar. Dessutom skall föreningen ha
antagit stadgar samt utsett styrelse och minst en revisor.
Lag (1993:314).

3 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till
den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt
i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

I 6 kap. finns bestämmelser om rätten att utöva bostadsrätten när
den har övergått från en bostadsrättshavare till en ny innehavare.
Lag (1995:1464).

4 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande
mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar
får upplåta sådan nyttjanderätt.

En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En
upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till
föreningens hus, om marken skall användas som komplement till
nyttjandet av huset eller del av huset.

5 § Om upprättande och registrering av ekonomisk plan som förutsättning
för upplåtelse finns bestämmelser i 3 kap.

För registrering av ekonomisk plan fordras att det i föreningens hus
kommer att finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med
bostadsrätt. Vid beräkningen av antalet lägenheter som avses bli
upplåtna med bostadsrätt räknas som lägenhet varje avskild enhet som
är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller
lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som
förvaringsutrymmen skall man dock bortse från.

Om föreningen har fler än ett hus, fordras det för registrering också
att husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan
ske mellan bostadsrättshavarna. Lag (1993:314).

6 § Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet som är avsedd
att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med
lokal avses en annan lägenhet än bostadslägenhet.

7 § Bestämmelser som gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
finns i denna lag och i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv
för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Lag (2002:100).

Förbud mot upplåtelse av andelsrätt

8 § En juridisk person får inte upplåta andelsrätt som ger
rätt att för begränsad tid besitta eller nyttja en
bostadslägenhet.

Ett förbehåll om förvärv av andelsrätt i strid med första
stycket gäller inte mot den till vilken lägenheten har
upplåtits. Lag (2002:100).

Undertecknande med elektronisk signatur

9 § Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.
Lag (2008:84).

2 kap. Föreningens medlemmar m.m.

Allmänna bestämmelser om medlemskap

1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av
föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som
anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.

I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall
göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med
sökandens bevittnade namnunderskrift.


2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär

1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet
skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,

2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon
annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än
som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller

3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat
sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller
överlåta sin bostadsrätt.

Bestämmelsen i första stycket 2 hindrar inte att föreningen i sina
stadgar förbehåller sig sådan lösningsrätt som avses i 6 kap. 9 §.
Lag (1992:505).

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt


3 § Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i
föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är
uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som
bostadsrättshavare.

För vissa särskilda fall av övergång gäller 4-7 §§.

4 § En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en
bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras
inträde i föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för
medlemskap är uppfyllda.

En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en
bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).

5 § Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make,
får maken vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för
medlemskap i stadgarna föreskrivits att medlemmarna skall tillhöra en
viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen
kan fordras att maken uppfyller villkoret. Detta gäller också när en
bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan
närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.


6 § Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras
inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna.
Bestämmelserna i 3 och 5 §§ skall dock gälla om bostadsrätten
efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser
bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen
(2003:376) skall tillämpas. Lag (2003:383).

7 § Den som förvärvat en bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller
vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. får inte vägras inträde som
medlem av den anledningen att ersättning för bostadsrätten inte
beräknats enligt de grunder som anges i stadgarna. Lag (1995:1464).

Rätt till medlemskap vid upplåtelse av bostadsrätt

8 § En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att
förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får
inte vägra en hyresgäst i huset inträde i föreningen. Detta gäller
dock inte om

1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen inte skall upplåtas
med bostadsrätt,

2. hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten inte skall
upp

låtas med bostadsrätt, eller

3. sådana omständigheter föreligger att en bostadsrättsförening
enligt 3 eller 4 § kan vägra den som förvärvat bostadsrätt inträde
i föreningen.

Föreningen får också efter det att den förvärvat huset vägra en
hyresgäst inträde i föreningen, om

1. denne inte var hyresgäst i huset när bostadsrättsföreningen
förvärvade det, eller

2. hyresgästen ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år
efter föreningens förvärv av huset.

Medlemskap får inte vägras på grund av bestämmelsen i andra stycket
1, om hyresgästen var make eller på något annat sätt närstående till
den som innehade hyresrätten när föreningen förvärvade huset och
hyresrätten övergått till hyresgästen enligt 12 kap. 33 §, 34 § eller
47 § andra stycket jordabalken. Hyresgästen måste dock ha ansökt om
medlemskap inom den tid som anges i andra stycket 2 eller, om det är
förmånligare för hyresgästen, senast tre månader efter den dag då
hyresrätten övertogs. Lag (1995:1464).


9 § Skall en bostadsrättsförening i annat fall än som avses i 8 §
upplåta bostadsrätt till en lägenhet och ansöker någon om medlemskap
i föreningen i syfte att erhålla lägenheten är föreningen skyldig att
bevilja medlemskap endast om den sökande har tecknat förhandsavtal
enligt 5 kap.

Medlemskap enligt första stycket behöver inte beviljas förrän den
ekonomiska planen har registrerats enligt 3 kap. och lägenheten står
klar för inflyttning. Lag (1993:411).

Rätt till överprövning av frågan om inträde

10 § Den som i annat fall än som sägs i 4 § första stycket förvärvat
en bostadsrätt men vägrats inträde i föreningen kan inom en månad från
den dag han fick del av beslutet om detta hänskjuta tvisten till
hyresnämnden. Detsamma gäller hyresgäst som avses i 8 § och sådan
sökande som sägs i 9 §.

En bestämmelse om ogiltighet av en överlåtelse när medlemskap vägras
finns i 6 kap. 5 §.


Utträde ur föreningen m.m.


11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda
ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.

En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt
ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem.
Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i
vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.

12 § Om föreningen vägrar att upplåta bostadsrätt till någon som avses
i 8 eller 9 § och som antagits som medlem i föreningen eller antar
inte en sådan medlem ett erbjudande från föreningen om att få
lägenheten upplåten med bostadsrätt, skall han anses ha utträtt ur
föreningen. Detta gäller dock inte om

1. han inom sex månader från beslutet eller erbjudandet har hänskjutit
frågan om upplåtelse till hyresnämnden enligt 4 kap. 6 § andra stycket,
eller

2. styrelsen medgett att han får stå kvar i föreningen.

Medlemmen skall också anses ha utträtt ur föreningen när ett beslut har
vunnit laga kraft som innebär avslag på hans begäran om upplåtelse av
bostadsrätt.


13 § Har föreningen antagit en hyresgäst som avses i 8 § som medlem i
föreningen men upphör denne att vara hyresgäst innan någon bostadsrätt
upplåtits till honom, skall medlemmen anses ha utträtt ur föreningen den
dag hyresförhållandet upphör. Dessa bestämmelser gäller dock inte, om
föreningens styrelse medgett att medlemmen får stå kvar i föreningen.

14 § I stadgarna får föreskrivas att en anmälan om utträde ur föreningen
skall göras skriftligen och att handlingen skall vara försedd med
medlemmens bevittnade namnunderskrift.

Fråga om uteslutning prövas av föreningsstämman, om inte något annat har
bestämts i stadgarna.


3 kap. Ekonomisk plan

Planens innehåll m.m.

1 § Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt,
skall en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och
registreras av Bolagsverket. Planen skall innehålla de upplysningar
som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Av
planen skall också framgå om förutsättningarna för registrering
enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda. Lag (2004:247).

2 § Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två
personer. Av intyget skall framgå

1. att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är
uppfyllda,

2. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer
överens med tillgängliga handlingar, samt

3. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den
ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga
omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och
vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem.
Lag (2003:31).

3 § Intygsgivare ska utses bland dem som

1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller

2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad
verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag
som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det
finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes
opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos
företag, organisation eller någon annan som har bildat
bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med
föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska
planen. Lag (2009:1080).


Ny plan

4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något
som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet,
får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny
ekonomisk plan har upprättats av föreningens styrelse och registrerats
av Bolagsverket.

En förening får upplåta en lägenhet med bostadsrätt trots att den inte
finns upptagen i en registrerad ekonomisk plan, om upplåtelsen inte har
någon sådan betydelse som sägs i första stycket. Lag (2004:247).

Planens offentlighet

5 § Styrelsen skall hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för
var och en som vill ta del av planen.4 kap. Upplåtelse av lägenheter med bostadsrätt

När upplåtelse får ske

1 § Bestämmelser om medlemskap och ekonomisk plan som förutsättning för
upplåtelse finns i 1 och 3 kap.

2 § Innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har
redovisats i en registrerad ekonomisk plan eller på en
föreningsstämma, är det inte tillåtet att upplåta
bostadslägenheter med bostadsrätt utan tillstånd av
Bolagsverket.

Bolagsverket skall lämna tillstånd om

1. en ekonomisk plan har registrerats och

2. föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för
återbetalning av insatsen till bostadsrättshavarna jämte, i
förekommande fall, upplåtelseavgift.

Bolagsverket skall på begäran av föreningen återställa
säkerheten sedan ett år förflutit efter det att den slutliga
kostnaden har redovisats på en föreningsstämma. Har talan om
ersättning väckts före utgången av denna tid, får säkerheten
dock inte återställas förrän målet är slutligt avgjort och
föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts. Lag (2004:247).

3 § En lägenhet som är upplåten med hyresrätt får inte upplåtas med
bostadsrätt så länge ett hyresförhållande består. Lägenheten får dock
upplåtas med bostadsrätt, om mindre än tre månader återstår av
hyrestiden och hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att
hyresförhållandet skall upphöra utan att hyresrätten överlåts till någon
annan.


4 § I 5 kap. finns bestämmelser om när en bostadsrättsförening får ingå
avtal om att i framtiden upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Upplåtelseavtalet

5 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen, om
inte något annat följer av lagen (1991:615) om omregistrering av vissa
bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

I upplåtelsehandlingen skall följande anges: parternas namn, den
lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas som insats
och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift. Lag (1993:411).

Skyldighet att upplåta bostadsrätt

6 § Om någon som avses i 2 kap. 8 § eller 9 § första stycket har
antagits som medlem i föreningen, får föreningen inte vägra att upplåta
den lägenhet som är avsedd för medlemmen med bostadsrätt eller erbjuda
sådana villkor för upplåtelsen som medlemmen skäligen inte bör godta.

Hyresnämnden får på ansökan av medlemmen förelägga föreningen att
upplåta lägenheten med bostadsrätt. Föreläggandet får förenas med vite.
Nämnden får också fastställa villkoren för upplåtelsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte hyresgäst som
avses i 2 kap. 8 §, om det är bestämt att hans hyresförhållande skall
upphöra.

Om utträde ur föreningen när upplåtelse enligt denna paragraf inte
kommit till stånd finns bestämmelser i 2 kap. 12 §.

Ogiltiga upplåtelser m.m.

7 § En upplåtelse som skett i strid med bestämmelserna i 3 kap. 1 §
med krav på en registrerad ekonomisk plan eller formkravet i 5 § är
ogiltig. Den som bostadsrätten upplåtits till har därvid rätt till
ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts, skall hyresavtal
anses ingånget för tiden från tillträdet. Väcks inte talan om
upplåtelsens ogiltighet inom två år från den dag då upplåtelsen skedde,
är rätten till sådan talan förlorad.

Om en lägenhet som är upplåten med hyresrätt har upplåtits med
bostadsrätt i strid med bestämmelserna i 3 §, är upplåtelsen ogiltig.
I ett sådant fall gäller bestämmelserna om återbetalning och ersättning
i 10 § andra stycket.

8 § Om en upplåtelse skett i strid med bestämmelserna i 3 kap.
4 §
med krav på en registrerad ny ekonomisk plan, får
bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten,
om han var i god tro när upplåtelsen skedde. Uppsägning skall
ske inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick
kännedom om det förhållande som bort föranleda upprättandet av
en ny ekonomisk plan, dock inte senare än två år från
upplåtelsen.

Om en upplåtelse skett i strid med bestämmelserna i 2 § med
krav på tillstånd för upplåtelse av bostadsrätt, får
bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten.
Uppsägning får dock inte ske sedan Bolagsverket lämnat
tillstånd till upplåtelsen och inte heller efter utgången av
den i 2 § tredje stycket angivna tiden.

Sker uppsägning enligt första eller andra stycket, övergår
bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall betala
skälig ersättning för bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har
även rätt till ersättning för skada. Har lägenheten tillträtts,
skall hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsägningen, om
bostadsrättshavaren i uppsägningen begärt att få bo kvar i
lägenheten. Lag (2004:247).


Hyresvillkor vid ogiltiga upplåtelser och när bostadsrätten frånträds

9 § Om parterna inte kommer överens om hyresvillkoren enligt 7 § första
stycket eller 8 § sista stycket, fastställs dessa av hyresnämnden. I
väntan på att hyresvillkoren för tiden från att hyresavtal skall anses
ingånget blir slutligt bestämda skall hyra betalas enligt vad föreningen
bestämt i fråga om årsavgift.

Konkurrerande upplåtelser

10 § Om en viss lägenhet upplåtits med bostadsrätt åt flera var för sig,
gäller upplåtelserna efter den tidsföljd i vilken de ägt rum. Är
upplåtelserna samtidiga eller går det inte att fastställa i vilken
tidsföljd de skett, skall rätten på talan besluta om företrädet mellan
dem efter vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Den som inte får behålla bostadsrätten till följd av bestämmelserna i
första stycket, har rätt att få tillbaka den insats och upplåtelseavgift
som han betalat till föreningen. Han har även rätt till ersättning av
föreningen för skada, om han vid upplåtelsen varken kände till eller
borde ha känt till den andra upplåtelsen.


Avsägelse


11 § En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter
två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser
som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen
eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.


5 kap. Förhandsavtal

Rätt att ingå förhandsavtal och att ta emot förskott

1 § En bostadsrättsförening får ingå avtal om att i framtiden upplåta
en lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal kallas förhandsavtal.

Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta
lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för lägenheten.
Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med
bostadsrätt.


2 § En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en
bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om
Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot
förskott.

Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den
beräknade insatsen för bostadsrätten.

Om föreningen har tagit emot ett belopp som överstiger vad som
följer av andra stycket, har förhandstecknaren rätt att få
tillbaka det överskjutande beloppet jämte ränta enligt 2 §
räntelagen (1975:635). Lag (2004:247).

3 § Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet
skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses
bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för
upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i
förekommande fall, belopp som lämnas i förskott.

De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en
kalkyl över kostnaderna för projektet. Kalkylen skall vara
försedd med ett intyg av två sådana intygsgivare som avses i 3
kap. 3 §.
Av intyget skall framgå

1. att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer
överens med tillgängliga handlingar, samt

2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen
framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga
omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och
vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Styrelsen
skall hålla kalkylen och intyget tillgängliga för
förhandstecknaren innan avtalet ingås. Lag (2003:31).

4 § Ett förhandsavtal som ingås i strid med bestämmelserna i 3 § är
ogiltigt.

5 § Bolagsverket skall lämna tillstånd till en förening att ta
emot förskott, om

1. det finns en kalkyl över kostnaderna för projektet, granskad
enligt 3 § andra och tredje styckena, och

2. föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för
återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

Bolagsverket skall på begäran av föreningen återställa
säkerheten efter det att bostadsrätterna upplåtits eller
mottagna förskott har återbetalats. Lag (2004:247).


6 § Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än sin make i
sitt ställe eller pantsätta sin rätt enligt avtalet. Vad som
sägs om make skall gälla även sådan sambo på vilken sambolagen
(2003:376) skall tillämpas. En överlåtelse eller pantsättning i
strid med dessa bestämmelser är ogiltig. Lag (2003:383).

Ett avtals upphörande

7 § Ett förhandsavtal upphör att gälla, om avtalet avser en lägenhet
i ett hus som föreningen har förvärvat eller avser att förvärva för
ombildning till bostadsrätt och förhandstecknarens hyresrätt till
lägenheten upphör innan bostadsrätten upplåtits.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om förhandstecknaren har
satt sin make eller sambo i sitt ställe och denne övertagit
hyresrätten till lägenheten. Lag (1995:1464).

8 § Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet,
om

1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen,

2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig
tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller

3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt
högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna
anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick
kännedom om den högre avgiften.

Bestämmelserna i första stycket 1 gäller inte om förhandstecknaren
innehar lägenheten med hyresrätt.

Om en förhandstecknare har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus
för ombildning till bostadsrätt enligt 9 kap. 19 §, upphör dock
avtalet i de fall som avses i första stycket 3 att gälla endast om
det dessutom inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att
avtalet upphör. Lag (1995:1464).

Rätt till ersättning


9 § Om ett förhandsavtal upphör att gälla enligt bestämmelserna i 7
eller 8 §, har förhandstecknaren

1. rätt att få tillbaka belopp som han betalat i förskott jämte ränta
enligt 2 § räntelagen (1975:635),

2. rätt till skälig ersättning för sådana kostnader som han med
föreningens godkännande åtagit sig för lägenhetens inredning och
utformning och som blivit onyttiga för honom, och

3. rätt till ersättning för annan skada som föreningen har förorsakat
honom genom försumlighet.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i de fall avtalet är
ogiltigt eller föreningen har tagit emot förskott i strid med
bestämmelserna i 2 § första stycket.


6 kap. Övergång av bostadsrätt

Rätt att utöva bostadsrätten efter övergång

1 § När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare
till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är
eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.

En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem
i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten
vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap.
och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får
föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från
uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen
har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte
följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för den
juridiska personens räkning. En juridisk person kan i föreningens
stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts här.
Lag (1995:1464).

1 a § Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva
bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år
efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex
månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i
bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död
eller att någon som inte får vägras inträde i föreningen har
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte
följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för dödsboets
räkning. Ett dödsbo kan i föreningens stadgar medges en mer
vidsträckt rätt än som angetts här. Lag (1995:1464).

2 § Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits
till medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader
från uppmaningen eller den längre tid som kan vara bestämd i
stadgarna visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte
följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för
förvärvarens räkning. Lag (1995:1464).


Överlåtelse till juridisk person

3 § En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får
inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva
bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för
fritidsändamål.

Samtycke behövs dock inte vid

1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt
8 kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten,
eller

2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting.
Lag (1995:1464).

Överlåtelseavtalet

4 § Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska
upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och
köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet
som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande gäller vid
byte eller gåva. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar ska inte tillämpas.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit
överens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen, är
den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen
gäller i stället det pris som anges i köpehandlingen. Priset
får dock jämkas, om det är oskäligt att det ska vara bindande.
Vid denna bedömning ska hänsyn tas till köpehandlingens
innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.
Lag (2008:84).

Ogiltighet

5 § En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått
till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte
vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om
förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, skall
föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då
en juridisk person enligt 1 § andra stycket får utöva bostadsrätten
utan att vara medlem.

En överlåtelse som avses i 3 § första stycket är ogiltig om
föreskrivet samtycke inte erhålls.

En överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också
ogiltig. Väcks inte talan om överlåtelsens ogiltighet inom två år
från den dag då överlåtelsen skedde, är rätten till sådan talan
förlorad. Lag (1995:1464).

Ansvaret för förpliktelser


6 § För tid efter det att föreningen underrättats om att
bostadsrätten övergått till en medlem i föreningen, svarar den från
vilken rätten övergått inte för de förpliktelser som åligger en
innehavare av bostadsrätten.

Första stycket gäller också om en bostadsrätt övergått till någon
som inte är medlem i föreningen genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärv eller vid exekutiv försäljning
eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om bostadsrätten i annat fall
har övergått till någon som inte är medlem, är den från vilken rätten
övergått fri från förpliktelser enligt första stycket först efter det
att förvärvaren antagits till medlem. Lag (1995:1464).

7 § Om bostadsrätten efter uppsägning enligt 7 kap. 18 § kan
tvångsförsäljas enligt 8 kap., svarar bostadsrättshavaren inte för de
förpliktelser som åligger en innehavare av bostadsrätten för längre
tid än till det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader
från den dag då bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten.
Lag (1995:1464).

8 § Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de
betalningsförpliktelser som den från vilken bostadsrätten har
övergått hade mot bostadsrättsföreningen. När en bostadsrätt har
övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande förvärv, svarar dock förvärvaren tillsammans med den från
vilken bostadsrätten övergått för de förpliktelser som denne haft som
innehavare av bostadsrätten. Lag (1995:1464).


Rätt att lösa bostadsrätt till lokal


9 § En bostadsrättsförening får i sina stadgar ta in ett förbehåll om
att föreningen eller medlemmarna vid övergång av bostadsrätt till lokal
skall ha rätt att lösa bostadsrätten. Stadgarna skall i så fall ange i
vilken ordning lösningsrätten skall tillkomma föreningen eller
medlemmarna, inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos
förvärvaren samt efter vilka grunder ersättning för bostadsrätten skall
bestämmas och inom vilken tid den skall betalas. Lag (1992:505)

Sidoavtal

10 § Finns det mellan föreningen och den från vilken bostadsrätten
till en bostadslägenhet övergått ett annat avtal som avser en nyttighet
som har ett omedelbart samband med användningen av lägenheten och som är
av mindre betydelse i jämförelse med den användningen, upphör även det
andra avtalet att gälla vid den tidpunkt som anges i 6 §. Har föreningen
sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt 7 kap. 18 §, skall
dock det andra avtalet upphöra att gälla när bostadsrättshavaren enligt
7 kap. 24 § är skyldig att flytta.

Föreningens skyldighet till vidareöverlåtelse

11 § Har en bostadsrätt övergått till bostadsrättsföreningen, skall
den överlåtas så snart det kan ske utan förlust, om inte föreningen
på en föreningsstämma beslutar att bostadsrätten skall upphöra.

Om en bostadsrätt som har övergått till föreningen är pantsatt, får
beslut om bostadsrättens upphörande meddelas endast om panthavaren
har medgivit detta eller om bostadsrätten saknar värde för
panthavaren. Lag (1995:1464).


7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Föreningens ansvar för lägenhetens skick

1 § När lägenheten skall tillträdas första gången efter en
bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen tillhandahålla lägenheten i
sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt
brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inte något annat har
avtalats.

2 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter
bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättshavaren har
rätt att fordra enligt 1 §, får han avhjälpa bristen på föreningens
bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart
det kan ske. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter
styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske,
får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten.
Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse.
Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid
lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till
skälig nedsättning av årsavgiften.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen
beror på försummelse från föreningens sida.

3 § Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid när
lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse
och beror inte dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning
av årsavgiften för den tid han inte kan använda lägenheten eller del av
den. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter
uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får inte ske efter
tillträdet.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om
dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.

4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla
lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte
enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 §

tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller
om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten
genom föreningens vållande. Lag (1995:1464).

5 § Finns det ohyra i lägenheten till men för
bostadsrättshavaren gäller 2 § i tillämpliga delar. Har ohyran
kommit efter det att lägenheten tillträtts, gäller dock inte
vad som sagts nu, om det skett genom vårdslöshet eller
försummelse av bostadsrättshavaren eller någon som han eller
hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2.

I fråga om bostadslägenhet som utgör en del av ett hus är
styrelsen skyldig att vidta tjänliga åtgärder för att utrota
ohyra, även om bostadsrättshavaren är ansvarig enligt första
stycket för att sådan förekommer i lägenheten. Är
bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran, har han rätt till
ersättning för nödvändiga kostnader som han drabbats av genom
åtgärder för att utrota ohyran. Lag (2003:31).

Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten

6 § Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat
ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse
som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem
i föreningen.

Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas
med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas
för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om
inte något annat har avtalats.

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i
lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,

2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller
vatten, eller

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som
avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada
eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte
behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.
Lag (2003:31).


8 § Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i
lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan
medlem i föreningen.

9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han
eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för
störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör
tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin
användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara
sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han
eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som
föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa
åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för
enligt 12 § tredje stycket 2.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i
första stycket första meningen, skall föreningen

1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att
störningarna omedelbart upphör, och

2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta
socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om
störningarna.

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp
bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka
att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i
lägenheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer formulär till underrättelse som avses i andra
stycket 2. Lag (2004:390).

Upplåtelse av lägenheten i andra hand

10 § En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra
hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen
ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 6 §

andra stycket.

Samtycke behövs dock inte,

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning
eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som
hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem
i föreningen, eller

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och
bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett
landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt
andra stycket. Lag (2003:31).

11 § Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en
andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin
lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till
upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har
beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har
någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall
begränsas till viss tid.

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person
krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon
befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas
till viss tid.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med
villkor. Lag (2003:31).

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick

12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla
lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i
stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller
även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar
för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen
har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än
en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada
svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller

2. vårdslöshet eller försummelse av

a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som
besöker honom eller henne som gäst,

b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller

c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i
lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom
vårdslöshet eller försummelse av någon annan än
bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han
eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i
lägenheten. Lag (2003:31).

Föreningens rätt att avhjälpa brist

12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för
lägenhetens skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans
säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador
på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i
lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Lag (2003:31).


Tillträde till lägenheten

13 § Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få
komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att
utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att
utföra enligt 12 a §. När bostadsrättshavaren har avsagt sig
bostadsrätten enligt 4 kap. 11 § eller när bostadsrätten skall
tvångsförsäljas enligt 8 kap., är bostadsrättshavaren skyldig
att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se
till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet
än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i
nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att
utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet
inte besväras av ohyra. I så fall tillämpas 5 §.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten
när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten
besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning
finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande
och handräckning. Lag (2006:710).

Avgifter till föreningen

14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i
form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har
dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt,
om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift.

En beslutad insats kan ändras i den ordning som sägs i 9 kap. 13 och
16 §§. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för
åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av denna lag eller
annan författning.

Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrätts-
föreningen inte ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den
dag då föreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med
bostadsrätt. Intill dess sex månader förflutit räknat från dagen för
erbjudandet, får avgiften högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 §
räntelagen (1975:635).

15 § Avgifter till föreningen skall betalas under föreningens adress
eller annan adress som föreningen uppger. Betalning får alltid ske
genom postanvisning, postgiro eller bankgiro.

Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post- eller bankkontor,
anses beloppet ha kommit föreningen till handa omedelbart vid
betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren ett betalningsuppdrag på
avgiften till bank-, post- eller girokontor, anses beloppet ha kommit
föreningen till handa när betalningsuppdraget togs emot av det
förmedlande kontoret.

16 § Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller
upplåtelseavgift som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och
sker inte heller rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen
häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med
styrelsens medgivande.

Om avtalet hävs, har föreningen rätt till ersättning för skada.

I 18--25 §§ finns bestämmelser om förverkande när avgifter betalas
för sent efter tillträdet.


16 a § Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på
sådana avgifter som avses i 14 § första stycket. Vid utmätning eller
konkurs jämställs sådan panträtt med handpanträtt.

Sådan panträtt som avses i första stycket har företräde framför en
panträtt som har upplåtits av en innehavare av bostadsrätten, om inte
annat följer av 31 §. Lag (1995:1464).

Rätt för bostadsrättshavaren att frånträda bostadsrätten vid
avgiftshöjning


17 § Har beslut fattats om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten,
får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om det
inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar att bostadsrätten
frånträds. Uppsägning skall ske inom tre månader från den dag då
bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen.

Förverkande

18 § Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med
bostadsrätt och som tillträtts är, med de begränsningar som
följer av 19 och 20 §§, förverkad och föreningen således
berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller
upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan
vara bestämd i stadgarna från det att föreningen efter
förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin
betalningsskyldighet,

1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift,
när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två
vardagar efter förfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller
tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8 §,

4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits
till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det
finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att
inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det
finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om
bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 §
vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten
upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter
de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en
bostadsrättshavare,

6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten
enligt 13 § och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går
utöver det han skall göra enligt denna lag, och det måste anses
vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten
fullgörs, samt

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för
näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken
utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår
brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning. Lag (2003:31).


19 § Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrätts-
havaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten
till en bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som
avses i 18 § 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en kommun eller
ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun eller ett
landsting.

En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst
företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för
förverkande. Lag (1992:505).

20 § Uppsägning på grund av förhållande som avses i 18 § 2, 3
eller 5-7 får ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter
tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

Uppsägning på grund av förhållande som avses i 18 § 2 får dock,
om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske om
bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till
upplåtelsen och får ansökan beviljad.

Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 18 § 5 får,
om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske förrän
socialnämnden har underrättats enligt 9 § andra stycket 2.

Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller
vad som sägs i 18 § 5 även om någon tillsägelse om rättelse
inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning som gäller
en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till
socialnämnden. En kopia av uppsägningen skall dock skickas till
socialnämnden.

Fjärde stycket gäller inte om störningarna inträffat under tid
då lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i

10 eller 11 §. Lag (2004:390).

21 § Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som
avses i 18 § 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen
har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han
eller hon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden.
Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund
av sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i
9 § tredje stycket.

Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om
föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till
avflyttning inom tre månader från den dag då föreningen fick
reda på förhållande som avses i 18 § 4 eller 7 eller inte inom
två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande
som avses i 18 § 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta
rättelse. Lag (2003:31).


22 § En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av
förhållande som avses i 18 § 8 endast om föreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att
föreningen fick reda på förhållandet. Om den brottsliga verksamheten
har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom samma
tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att
två månader har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga
kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt.

23 § Är nyttjanderätten enligt 18 § 1 a förverkad på grund av
dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen med
anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till
avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från
lägenheten

1. om avgiften - när det är fråga om en bostadslägenhet -
betalas inom tre veckor från det att

a) bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 27 och 28 §§

har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid, och

b) meddelande om uppsägningen och anledningen till denna har
lämnats till socialnämnden i den kommun där lägenheten är
belägen, eller

2. om avgiften - när det är fråga om en lokal - betalas inom
två veckor från det att bostadsrättshavaren på sådant sätt som
anges i 27 och 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten
att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften inom
denna tid.

Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare
inte heller skiljas från lägenheten om han eller hon har varit
förhindrad att betala årsavgiften inom den tid som anges i
första stycket 1 på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd
omständighet och årsavgiften har betalats så snart det var
möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första
instans.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om
bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen inte
betala årsavgiften inom den tid som anges i 18 § 1 a, har
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon
skäligen inte bör få behålla lägenheten.

Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter
utgången av den tid som anges i första stycket 1 eller 2.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer formulär till underrättelse och meddelande som
avses i första stycket. Lag (2004:390).

24 § Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon
orsak som anges i 18 § 1, 4-6 eller 8, är han eller hon skyldig
att flytta genast.

Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 18 § 2,
3 eller 7, får han eller hon bo kvar till det månadsskifte som
inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte
rätten ålägger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma
gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i 18 § 1 a och
bestämmelserna i 23 § tredje stycket är tillämpliga.

Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i 18 § 1 a
tillämpas övriga bestämmelser i 23 §. Lag (2003:31).


25 § Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har
föreningen rätt till ersättning för skada.

Förfarandet vid uppsägning

26 § En uppsägning skall vara skriftlig. Om det är
bostadsrättshavaren som gör uppsägningen, får den ske hos den
som är behörig att ta emot årsavgiften på föreningens vägnar.
Lag (2003:31).

27 § Skriftlig uppsägning skall delges den som söks för uppsägning, dock
utan tillämpning av 12--15 §§ delgivningslagen (1970:428).

Träffas inte den som söks för uppsägning i sitt hemvist, får uppsägningen
sändas i rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av
uppsägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till en
vuxen medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse
med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas
inte någon som angetts nu, skall uppsägningen i stället läggas i den
söktes postlåda, om sådan finns. Uppsägningen har skett när vad som
sagts nu blivit fullgjort.

Har den hos vilken uppsägning skall ske inte något känt hemvist i
Sverige och finns det inte heller något känt ombud som har rätt att ta
emot uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungörelse i
Post- och Inrikes Tidningar.

28 § Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten
eller om bostadsrättshavarens skiljande från lägenheten samt ansökan om
avhysning av bostadsrättshavaren gäller som uppsägning när delgivning
skett i behörig ordning.


29 § Om en bostadsrätt sägs upp av någon orsak som anges i 2-5 och
17 §§, övergår bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall
betala skälig ersättning för bostadsrätten.

Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyresavtal anses
ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i
uppsägningen begärt att få bo kvar i lägenheten. I så fall gäller
4 kap. 9 §.

30 § Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd
av uppsägning i fall som avses i 18 §, skall bostadsrätten
tvångsförsäljas enligt 8 kap. så snart som möjligt, om inte
föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt
berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen
får dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren
svarar för blivit åtgärdade. Lag (1995:1464).


Underrättelse vid pantsättning av en bostadsrätt

31 § Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt,
skall föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om
bostadsrättshavaren har obetalda avgifter till föreningen till ett
belopp som överstiger vad som av årsavgiften belöper på en månad och
bostadsrättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från
förfallodagen.

Om föreningen försummar denna skyldighet, har föreningen vid
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. inte
företräde till betalning framför panthavaren i fråga om

1. de avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid
föreningens försummelse varat, samt

2. den del av årsavgiften som förfallit till betalning närmast efter
det att en underrättelse gjorts.

Andra stycket gäller inte i fråga om avgiftsbelopp som förfallit
till betalning under den tid panthavaren haft kännedom om
bostadsrättshavarens betalningsförsummelse. Lag (1995:1464).

Vissa övriga meddelanden

32 § Är ett sådant meddelande från föreningen som avses i 9 §,
12 a §, 16 §, 18 § 1, 20 § första stycket, 23 § första stycket

1 b eller 31 § första stycket eller 6 kap. 1 § andra stycket,
1 a § eller 2 § avsänt i rekommenderat brev under mottagarens
vanliga adress, skall föreningen anses ha fullgjort vad som
ankommer på den. Detsamma gäller beträffande sådant meddelande
från bostadsrättshavaren som avses i 2 § och 6 kap. 6 §.
Lag (2004:390).


Upphörande av bostadsrätten i vissa fall


33 § Överlåts det hus i vilket lägenheten finns eller säljs huset
exekutivt, upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att
betala skälig ersättning för bostadsrätten. Träder föreningen i
likvidation inom tre månader från det frågan om föreningens
ersättningsskyldighet blivit slutligt avgjord eller försätts
föreningen inom samma tid i konkurs, skall dock bostadsrättshavarens
rätt att få ersättning för bostadsrätten bedömas efter de regler som
gäller för skifte av föreningens tillgångar.

Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten
tillträtts, skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. I så fall
gäller 4 kap. 9 §.


8 kap. Tvångsförsäljning

Inledande bestämmelser

1 § Tvångsförsäljning genomförs av Kronofogdemyndigheten efter
ansökan av bostadsrättsföreningen. Lag (2006:710).

2 § Vid tvångsförsäljning tillämpas bestämmelserna i
utsökningsbalken om exekutiv försäljning av lös egendom i allmänhet,
om inte annat följer av detta kapitel.

Försäljningen skall anses ske för uttagande av en sådan föreningens
fordran som är förenad med panträtt enligt 7 kap. 16 a §. Detta
gäller även om föreningen inte skulle ha någon sådan fordran.
Lag (1995:1464).

Ansökan och beslut

3 § Ansökan om tvångsförsäljning skall göras hos
Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:710).

4 § Om Kronofogdemyndigheten finner att förutsättningarna för
tvångsförsäljning är uppfyllda skall en sådan försäljning
genomföras. I annat fall skall Kronofogdemyndigheten avslå
ansökan. Lag (2006:710).


Föreningens rätt till betalning

5 § Föreningen har vid tvångsförsäljning rätt till betalning ur
försäljningssumman för fordringar som är förenade med panträtt i
bostadsrätten enligt 7 kap. 16 a §.

Föreningen har också rätt till betalning för andra fordringar mot
bostadsrättshavaren som grundas på innehavet av bostadsrätten, om
de anmäls hos Kronofogdemyndigheten innan bostadsrätten säljs
eller, om försäljning sker under hand, senast när fördelning skall
äga rum. Sådana fordringar tas ut efter alla andra fordringar som
medför rätt till betalning ur bostadsrätten. Lag (2006:710).

Följden av misslyckade försäljningsförsök


6 § Om det har gjorts tre försäljningsförsök utan att bostadsrätten
har blivit såld, övergår den genast till föreningen utan lösen och
fri från panträtt. Bostadsrätten övergår dock till föreningen på
detta sätt redan efter det andra försäljningsförsöket, om det vid
detta inte har gjorts något inrop eller lämnats något anbud och det
inte kan antas att bostadsrätten blir såld vid ytterligare ett
försäljningsförsök. Lag (1995:1464).

Kostnaderna för förfarandet

7 § Vid tillämpning av 17 kap. utsökningsbalken skall mål om
tvångsförsäljning anses som mål om utmätning. Bostadsrättshavaren
skall slutligt svara för förrättningskostnaderna, i den mån de inte
kan tas ut ur försäljningssumman. Lag (1995:1464).

Sammanträffande av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning

8 § Om tvångsförsäljning enligt detta kapitel och exekutiv
försäljning begärs beträffande samma bostadsrätt, skall den
tvångsförsäljas.

Första stycket gäller inte om ansökan om tvångsförsäljning gjorts
efter det att försäljning på exekutiv auktion kungjorts enligt 9 kap.
2 §
utsökningsbalken eller det annars finns särskilda skäl för att en
försäljning bör genomföras enligt utsökningsbalken. I ett sådant fall
skall målet om tvångsförsäljning vila till dess målet om exekutiv
försäljning avgjorts.

Frågan om tvångsförsäljning faller, om en bostadsrätt har sålts vid
exekutiv försäljning efter det att nyttjanderätten till den lägenhet
som bostadsrätten avser har förverkats enligt 7 kap. 18 §.
Lag (1995:1464).


9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.

Allmänna bestämmelser om en bostadsrättsförening

1 § I 1 kap. finns vissa inledande bestämmelser om bostadsrätts-
föreningar.

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar om när en ekonomisk förening skall anmälas för registrering
och om verkan av att anmälan gjorts för sent gäller i fråga om
bostadsrättsföreningar.


3 § Sedan föreningen har registrerats kan den förvärva rättigheter och
ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter. Före registreringen gäller bestämmelserna i 2 kap. 4 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

4 § För en bostadsrättsförenings förpliktelser svarar endast
föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och
avgifter som har förfallit till betalning även om de ännu inte
har betalts. Lag (2003:31).

Innehållet i föreningens stadgar

5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange

1. föreningens firma,

2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan
tas ut,

5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift skall beräknas,

6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid
överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning
skall beräknas,

7. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa
underhållet av föreningens hus,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och
revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt,
om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag,
hur det skall ske,

9. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur
andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,

10. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

11. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, samt

12. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall
förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.

Bestämmelserna i första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda.

Firma

6 § Bostadsrättsföreningens firma skall innehålla ordet
"bostadsrättsförening".

I firman får inte ordet "bolag" eller något annat ord som
betecknar ett bolagsförhållande tas in på så sätt att det kan
leda till missförstånd att ett bolag innehar firman.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut
registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i samma
län. För registrering av förenings firma gäller i övrigt
bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av
bostadsrättsföreningar får använda ordet "bostadsrätt" eller en
sammansättning med detta ord i sin firma eller i övrigt vid
beteckning av rörelsen. Lag (2004:247).

7 § Bestämmelserna om firmateckning i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar

Medlems- och lägenhetsförteckning


8 § Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens
medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som
är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan
bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med
automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans
namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del
av den.


10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,

2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som
ligger till grund för upplåtelsen,

3. bostadsrättshavarens namn, samt

4. insatsen för bostadsrätten.

Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet
upplåts med bostadsrätt.

Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras
någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid
överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas
till förteckningen på lämpligt sätt.

Dagen för anteckningen skall anges. Lag (2004:247).

11 § Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med
bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall
anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.

Bostadsrättsföreningens ledning

12 § Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap. lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med
följande undantag:

1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen
består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.

2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrätts-
havarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för
styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.

3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

13 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till
föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av
insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Bestämmelser om föreningsstämma

14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrätts-
föreningar med följande undantag:

1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en
röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda
fullmäktige.

3. Bestämmelserna i 23--25 §§ gäller i stället för 7 kap. 14 och 15 §§
lagen om ekonomiska föreningar.

Särskilda villkor för vissa beslut

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus
eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat
har bestämts i stadgarna.

I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en
bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 §
och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel.
Lag (1995:1464).

16 § För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf
skall vara giltigt krävs att det har fattats på en
föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits.

1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför
rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, skall
samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med
på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har
gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av
hyresnämnden.

1 a. Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan
att förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas, skall
alla bostadsrättshavarna ha gått med på beslutet. Om enighet
inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två
tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det
dessutom har godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden skall
godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot
någon bostadsrättshavare.

2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med
bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas
i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller
tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen,
blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de
röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts
av hyresnämnden.

3. Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet,
skall minst två tredjedelar av de röstande ha gått med på
beslutet.

4. Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör
föreningen, i vilket det finns en eller flera lägenheter som är
upplåtna med bostadsrätt, skall beslutet ha fattats på det sätt
som gäller för beslut om likvidation enligt 11 kap. 1 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Minst två tredjedelar av
bostadsrättshavarna i det hus som skall överlåtas skall dock
alltid ha gått med på beslutet.

5. Om det i stadgarna finns ytterligare något villkor för att
ett beslut enligt 1-4 skall vara giltigt, gäller även det.

Föreningen skall genast underrätta den som har pant i
bostadsrätten och som är känd för föreningen om ett beslut
enligt första stycket 2 eller 4. Lag (2003:31).


17 § Ett stämmobeslut enligt 16 § första stycket 2 skall på begäran av
föreningen godkännas av hyresnämnden, om förändringen är angelägen och
syftet med åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt
samt beslutet inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Kan förändringen
anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren, får hyresnämnden
dock lämna godkännande, om åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något
annat sätt. Nämnden får förena ett beslut om godkännande med villkor.

Begär bostadsrättshavaren att föreningen skall lösa in bostadsrätten, får
godkännande lämnas endast med villkor om inlösen, såvida inte bostadsrätts-
havaren skäligen bör kunna godta förändringen ändå. Innebär nämndens
godkännande att lägenheten i sin helhet får tas i anspråk av föreningen,
skall godkännandet lämnas med villkor att inlösen sker.

18 § /Träder i kraft I:2010-08-01/
Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller
för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med
anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första
stycket 2 ska väckas vid fastighetsdomstolen. I fråga om
inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719)
i tillämpliga delar. Lag (2010:828).

18 § /Träder i kraft I:2011-05-02/
Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller
för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med
anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första
stycket 2 ska väckas vid mark- och miljödomstolen. I fråga om
inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719)
i tilllämpliga delar. Lag (2010:1001).


18 a § Ett beslut om nedsättning av samtliga insatser skall
genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas
förrän ett år har förflutit efter registreringen. Lag (2003:31).

Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

19 § En bostadsrättsförenings beslut att förvärva ett hus för
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på en
föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst
två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av
förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall
vara medlemmar i bostadsrättsföreningen och, vad gäller
bostadshyresgäster, folkbokförda på fastigheten. Vid
beräkningen av antalet lägenheter tillämpas 1 kap. 5 § andra
stycket.

Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om
hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för
hyresgästerna och ägaren av huset. Lag (2003:31).

20 §
Innan beslut om förvärv av ett hus fattas enligt 19 §, skall en
sådan ekonomisk plan som avses i 3 kap. 1 § upprättas och hållas
tillgänglig för hyresgästerna. Till planen skall fogas ett
besiktningsprotokoll som visar husets skick. Planen skall även vara
försedd med intyg enligt 3 kap. 2 §. Lag (1995:1464).


21 § Beslut om förvärv i strid med 19 § första stycket är ogiltiga.
Detsamma gäller beslut om förvärv som fattas utan att ekonomisk plan
varit tillgänglig enligt 20 §. Det nu sagda skall dock inte gälla om
förvärv ändå skett enligt beslutet och lagfart har meddelats.

22 § har upphävts genom lag (1992:505).

Ändring av stadgar

23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är
giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det.
Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra
följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på
den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av
de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att
minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på
beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens
behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga
röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt
inskränks eller att förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast
om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på
beslutet.


24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad
som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.

Om det finns en föreskrift i stadgarna om att en viss bestämmelse inte
får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller föreskriften
ändras utan regeringens tillstånd, om den har tagits in i stadgarna på
grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

25 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för
registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har
skett.

Revision och särskild granskning samt redovisning


26 § Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
bostadsrättsföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan
redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och
årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2006:869).

Vinstutdelning m.m.

27 § Utdelning får endast ske av vinst som redovisas i fastställd
balansräkning för senaste räkenskapsåret.

Vinst får inte delas ut till andra än bostadsrättshavarna. Vinsten
fördelas mellan dem efter insatserna för bostadsrätterna, om inte något
annat har bestämts i stadgarna.

28 §
Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 27 §
eller någon bestämmelse i föreningens stadgar, gäller bestämmelserna
om återbetalning m.m. i 10 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.

Bestämmelserna om vissa gåvor i 10 kap. 8 § nämnda lag gäller i fråga
om bostadsrättsföreningar.

Likvidation och upplösning samt fusion

29 § Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 11 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga
om bostadsrättsföreningar.

Vad som föreskrivs i 11 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar för
det fall antalet föreningsmedlemmar går ned under ett lägsta antal,
skall tillämpas i fråga om en bostadsrättsförening, om antalet
medlemmar eller antalet bostadsrättshavare går ned under tre. Om flera
medlemmar har en bostadsrätt gemensamt skall de härvid räknas endast som
en bostadsrättshavare.

Vidare skall vad som i 11 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar sägs
om insatskapital i stället gälla insats och upplåtelseavgift i
bostadsrättsföreningen. Lag (1993:314).

30 § Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1-19 §§ lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
bostadsrättsföreningar. Lag (2008:4).


Registreringsmyndighet m.m.

31 § Bestämmelserna om registrering m.m. i 15 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om
bostadsrättsföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna
att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får
dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens firma på grund
av bestämmelserna i 6 § tredje stycket detta kapital inte får
föras in i Bolagsverkets register. Lag (2004:247).


10 kap. Skadestånd, straff och vite m.m.

1 § Bestämmelserna om skadestånd m.m. i 13 kap. lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
bostadsrättsföreningar.

1 a § Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina åligganden enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 §,
skall han eller hon ersätta bostadsrättsföreningen eller en
bostadsrättshavare den skada som därigenom uppkommit. Om det är
skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
Lag (2003:31).

2 § Bestämmelserna om straff och vite i 16 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar utom 1 § andra stycket 1
gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar.
Det som föreskrivs om handling eller ärende i 16 kap. 1 a §
gäller också handling eller ärende enligt denna lag.
Lag (2008:84).


3 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. upplåter andelsrätt i strid med 1 kap. 8 §,

2. upplåter bostadsrätt i strid med 3 kap. 1 § eller 4 § eller 4 kap. 2 §,

3. tar emot förskott i strid med 5 kap. 2 §,

4. bryter mot 9 kap. 6 § sista stycket,

5. underlåter att föra medlemsförteckning eller inte håller en sådan
förteckning tillgänglig enligt 9 kap. 9 §, eller

6. underlåter att föra lägenhetsförteckning eller meddelar oriktig eller
vilseledande uppgift i utdrag enligt 9 kap. 11 §.


11 kap. Förfarandet i bostadsrättstvister m.m.

1 § Tvister som rör störningar i boendet skall handläggas
särskilt skyndsamt. Lag (2003:31).

2 § Vite som förelagts med stöd av denna lag utdöms av hyresnämnden.
Nämnden kan självmant ta upp frågan om utdömande.

3 § Beslut av hyresnämnden i frågor angående inträde i
föreningen enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta
bostadsrätt enligt 4 kap. 6 §, fastställande av hyresvillkor
enligt 4 kap. 9 §, godkännande av stämmobeslut enligt 9 kap.
16 §
första stycket 1, 1 a eller 2 eller utdömande av vite enligt

11 kap. 2 § får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor
från den dag beslutet meddelas. Överklagandet skall ges in till
hyresnämnden.

Beslut av hyresnämnden i frågor enligt 7 kap. 11 § får inte
överklagas. Lag (2003:31).

4 § I en tvist som avser fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap.
9 §
skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i hovrätten,
om inte något annat anges i 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag
(1994:842).

5 § Beslut om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § om det
meddelats av myndighet som regeringen bestämt, och beslut i ärende om
tillstånd att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 2 § eller om förskott
enligt 5 kap. 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:83).


6 § Förbehåll i stadgarna enligt 7 kap. 18 § andra stycket lagen
(1987:667) mom ekonomiska föreningar som inte innehåller någon
bestämmelse om rätt för parterna att klandra skiljedomen gäller inte

1. i fråga om en bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att
tillträda eller behålla lägenheten, eller

2. beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §.

I övrigt gäller förbehållet inte i fråga om tvist med anledning av
upplåtelse av nyttjanderätt enligt denna lag, om man genom förbehållet
utsett skiljemän eller meddelat bestämmelser om skiljemännens antal,
sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I dessa
hänseenden skall lagen (1929:145) om skiljemän tillämpas. Vad som sagts
nu hindrar dock inte att föreningen i stadgarna utser hyresnämnden till
skiljenämnd eller bestämmer kortare tid för skiljemannaåtgärdens
avslutande än den tid om sex månader som anges i nämnda lag.

Borättsbyrån